About
CÔNG TY C? PH?N CCO ÐI?N L?NH BI?N B?C v?i hon 10 Nam kinh nghi?m Làm kho l?nh công nghi?p, L?p d?t kho l?nh b?o qu?n, chúng tôi cam k?t l?p hàng chính hãng, uy tín, giá r? nh?t th? tru?ng
V?i d?i ngu nhân viên lành ngh?, giàu kinh nghi?m, luôn làm vi?c và ho?t d?ng v?i phuong châm: Luôn luôn d?i m?i, uy tín g?n li?n v?i s? hài lòng và l?i ích c?a khách hàng
Ð?a ch?: 1053- 1055A Phúc Di?n, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i
SÐT: 0926381999
email: dienlanhbienbac@gmail.com
website: https://bienbacgroup.com/ https://sieuthikholanh.com/ https://lamkholanh.vn/
Comments
Issues with this site? Let us know.