About
Công ty C? Ph?n Du?c Lis Vi?t Nam (LISGROUP) - H? th?ng nhà máy s?n xu?t s?a b?t, nhà máy máy s?n xu?t th?c ph?m ch?c nang: Gia công s?n xu?t theo quy trình tiêu chu?n gmp, dáp ?ng s? lu?ng linh ho?t ...
Address: Li?n k? 16-19, KÐT m?i, An Hung, Phu?ng La Khê, Qu?n Hà Ðông, Thành Ph? Hà N?i
Website: https://lisgroup.vn/
MST/DKKD/QDTL: 0105716834
Mail: nhamaysxtpcn@gmail.com
Hotline: 0329016668 / 0989386863
Nhà máy tpcn: https://naturecorp.com.vn/
#Lis #giacongthucphamchucnang
Comments
Issues with this site? Let us know.