About
Công ty c? ph?n du?c m? ph?m Lis là don v? ho?t d?ng trong linh v?c: S?n xu?t và gia công th?c ph?m ch?c nang, S?n xu?t và gia công m? ph?m, S?n xu?t và gia công thu?c c? truy?n,
cung c?p nguyên li?u công ngh? sinh h?c và các ho?t ch?t t? thiên nhiên; thành ph?m th?c ph?m ch?c nang, du?c ph?m, th?c ph?m và m? ph?m...
Address: Li?n k? 16-19, KÐT m?i, An Hung, Phu?ng La Khê, Qu?n Hà Ðông, Thành Ph? Hà N?i
Website: https://lispharma.vn/
Nhà máy1: https://naturepharma.net.vn/
MST/DKKD/QDTL: 0105716834
Mail: nhamaysxtpcn@gmail.com
Hotline: 0329016668 / 0989386863
#Lis #giacongthucphamchucnang
Nhà máy2: http://tadaphaco.vn/
Comments
Issues with this site? Let us know.