About
Là m?t trong nh?ng Trung tâm xét nghi?m ADN t?i TPHCM uy tín, chính xác và nhanh chóng. S? h?u phòng Lab xét nghi?m d?t chu?n qu?c t? ISO, d?i ngu chuyên gia gi?i v?i nhi?u nam kinh nghi?m làm vi?c.
Thông tin liên h?
Ð?a ch?: 631/1 Hoàng Van Th?, Phu?ng 4, Tân Bình, TPHCM
Hotline: 0962637353
Email: xetnghiemadnhcm.vn@gmail.com
Website: https://xetnghiemadnhcm.vn/
#xetnghiemadnhcm #trungtamxetnghiemadn #xetnghiemadn
Cac dich vu kinh doanh:
1. https://xetnghiemadnhcm.vn/dich-vu/xet-nghiem-adn-thai-nhi/
2. https://xetnghiemadnhcm.vn/dich-vu/xet-nghiem-adn-huyet-thong-cha-con/
3. https://xetnghiemadnhcm.vn/dich-vu/xet-nghiem-adn-me-con/
4. https://xetnghiemadnhcm.vn/dich-vu/xet-nghiem-adn-lam-giay-khai-sinh/
Comments
Issues with this site? Let us know.